Rocchenere - Poesia alla Madonna del Tindari

MADONNA DEL TINDARI

Bedda Matri du Tunnaru
Siti bedda vicinu e luntanu,
iu vi mannu stu salutu
bedda Matri, datimi aiutu.

 Datimi aiutu, cunsigghiu e riparu,
bedda Matri di lu Tunnaru.
E se grazi i vulemu
a Maria arricurremu.
e cu cori ludata sia,
di lu Tinnuru Maria.

 Se Maria n’avissi u mantu,
forumu persi tutti quantu,
e cu cori ludata sia,
di lu Tinnuru Maria.
 
Antonino Rivo